Норматив хокукый актларга һәм башка төр карарларга шикаять белдерү тәртибе

Тиешле карарларга яисә гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата шикаять билгеләнгән тәртиптә судка белдерелә.

 

Әлеге эшнең тәртибе 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы ФЗ "Россия Федерациясе Гражданлык процессуаль кодексы"нда (25 бүлек. Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, вазыйфаи затларның, дәүләт хезмәткәрләренең һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү эшләре буенча эш башкару), "Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен боза торган гамәлләргә һәм карарларга судка шикаять белдерү турында" 1993 елның 27 апрелендәге 4866-1 номерлы РФ Законында билгеләнә.

Тиешле карарларга яисә гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата шикаять билгеләнгән тәртиптә судка белдерелә. Әлеге эшнең тәртибе 2002 елның 14 ноябрендәге 138-ФЗ номерлы ФЗ "Россия Федерациясе Гражданлык процессуаль кодексы"нда (25 бүлек. Дәүләт хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, вазыйфаи затларның, дәүләт хезмәткәрләренең һәм муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү эшләре буенча эш башкару), "Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен боза торган гамәлләргә һәм карарларга судка шикаять белдерү турында" 1993 елның 27 апрелендәге 4866-1 номерлы РФ Законында билгеләнә.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International